REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTÓWKA

- Organizatorem programu „ZŁOTÓWKA” jest Market Budowlano-Drogeryjny KUKLIŃSKI.
- Program trwa od 20.7.2014 na czas nieokreślony.
- Sponsorem nagród jest Market Budowlano-Drogeryjny KUKLIŃSKI.
- Program „ZŁOTÓWKA” jest skierowany dla osób dokonujących zakupu towarów.
- Celem programu jest nagradzanie Klientów nabywających towary.
- Karta lojalnościowa - plastikowa imienna karta, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie.
- W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty za każdy zakup.
- Każda wydana złotówka to 1 punkt dodany na kartę.
- Punkty przyznawane obejmują cały asortyment.
- Punkty wymienia się na nagrody rzeczowe zgodnie z przypisaną wartością punktacji określonej w katalogu nagród.
- Za każdą wybraną nagrodę z katalogu Klient jest zobowiązany zapłacić 1 złoty brutto.
- Do każdej wybranej nagrody Klient otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT.
- Za każdą wybraną nagrodę będą odejmowane punkty z karty zgodnie z jej wartością określoną w katalogu z nagrodami.
- Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.
- Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
- Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia, jak i osoba, która nie ukończyła 18 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
- Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
- Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
- Aby przystąpić do Programu należy zakupić kartę programową i opłacić aktywację w kwocie 1 złoty brutto.
- Uczestnik zobowiązany jest podać dane osobowe w kolejności imię, nazwisko.
- Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych programu FS-SEZAM.
- Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  w celach statystycznych oraz marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
-Organizator zastrzega, że nie powierzy danych osobowych innym podmiotom trzecim (w tym, za granicą,) zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
- W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na nagrody pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W przeciwnym razie punkty zostaną unieważnione.
NOWY KATALOG Z NAGRODAMI 2016 JUŻ WKRÓTCE